تبلیغاتتبلیغاتتبلیغات

عروسک

عروسک ها انواع بسیار متنوع و زیبایی دارند . کودکان در حین بازی با اسباب بازی خود به دنیای جدیدی وارد می شوند . این دنیای جدید برای کودکان عین دنیای واقعی است و کودک خود را در آنجا می بیند و در آن فضا راه می رود و نفس می کشد و با موجودات خیالی خود در آن جا زندگی می کند. این دنیای جدید از آن رو مهم است که والدین باید برای انتخاب عروسک ها دقت ویژه ای داشته باشند. زندگی کودکان با انتخاب والدین جهت می گیرد و سلیقه و سبک زندگی به تدریج در او نهادینه می شود . عروسک ها بعنوان یکی از قدیمی ترین اسباب بازی های بشر ، هنوز هم مورد اقبال کودکان است و کودکان با دیدن آن ها شیفته می شوند و حتا برخی از کودکان ، این اسباب بازی را به چشم یکی از اعضای خانواده خویش می بینند و با او زندگی می کنند.